Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

cziczi
20:13
Reposted fromFlau Flau viakjuik kjuik
20:10
6276 7b3d 500
Reposted fromerial erial viakaatee kaatee
cziczi
20:10
5487 332b
Reposted frompeper peper viasilence89 silence89
cziczi
20:09
8873 03b7 500
Reposted fromtichga tichga viapodprzykrywka podprzykrywka
cziczi
20:06
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.

April 21 2018

cziczi
21:36
7457 53a9
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viawalkthemoon walkthemoon
cziczi
21:36
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
21:36
9734 c28d
Reposted fromfreakish freakish viakaatee kaatee
13:57
6900 c2c9 500

Krakow, Poland (by Ren He)

cziczi
13:24
0258 b7e3
Reposted fromursa-major ursa-major viakjuik kjuik
cziczi
13:23
Reposted fromshakeme shakeme viaover-land over-land

April 20 2018

cziczi
17:55
9021 8951 500
Reposted fromnihuhu nihuhu viaNoCinderella NoCinderella
cziczi
17:55
1252 003e 500
cziczi
12:32
4500 037a
Reposted fromhermina hermina viaSenyia Senyia
cziczi
12:29
3251 4f12
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
cziczi
12:28
Reposted fromsilence89 silence89 viajnna jnna
cziczi
09:52
Czasami trzeba się zmienić, aby pozostać wiernym sobie.
— Newman
Reposted fromavooid avooid
cziczi
09:52
Zawsze lepiej jest marzyć za dużo niż nie marzyć wcale.
— racja
Reposted fromavooid avooid
cziczi
09:51
4167 b4ae 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viacolours colours
09:49
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl