Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

cziczi
12:56
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viakaatee kaatee
cziczi
12:56
4062 5c4d
Reposted fromrubinek rubinek viaNoCinderella NoCinderella
cziczi
12:53
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawalkthemoon walkthemoon

November 03 2018

17:47
4061 4f5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacemek cemek

October 28 2018

cziczi
10:10
cziczi
10:09
1196 9ecd
Reposted fromAgnese Agnese viarybasferyczna rybasferyczna
cziczi
10:09
5263 de7a
Reposted fromGunToRun GunToRun viarybasferyczna rybasferyczna
cziczi
10:09
6137 c400
cziczi
10:08
2099 76cf 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacemek cemek
cziczi
10:06
9040 5cf1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella

October 26 2018

cziczi
19:40
Reposted fromFlau Flau viagabrynia gabrynia
cziczi
19:30
Reposted frombluuu bluuu
cziczi
19:30
Reposted frombluuu bluuu
cziczi
19:28
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl
cziczi
19:28
9931 156b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik
19:28
2050 8fa1

placidiappunti:

Sincronia

Reposted frompdl2h pdl2h viakjuik kjuik
cziczi
19:28
cziczi
19:26
0478 3510 500
Reposted fromsavatage savatage viawalkthemoon walkthemoon
cziczi
19:26
Reposted frombluuu bluuu
cziczi
19:23
1980 5288
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl